rolety w kasecie dzień / noc w kasecie rzymskie naścienne naścienne dzień / noc mini Plisy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WOJCIECH ZIELIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJAR WOJCIECH ZIELIŃSKI; Numer NIP 5932199681 Numer REGON 192562430;
 2. Dane będą przetwarzane pod ww. adresem Czatkowy, nr 19B, 83-110, poczta Tczew; tel. +48 58 531 87 22, 605 843 482; email: biuro@wojar.pl ; sprzedaz@wojar.pl
 3. Dane przetwarzane są w związku z działalnością gospodarczą Administratora, która polega na sprzedaży towarów (rolet okiennych) i usług (usług związanych z montażem rolet)
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
  1. udzielona zgoda;
  2. konieczność wykonania umowy lub na Państwa żądanie podjęcie działań przed zawarciem umowy;
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.
  5. Państwa dane osobowe mogły zostać zebrane w związku z zawartymi w przeszłości umowami.
 5. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. Rejestracji konta w Serwisie Internetowym (sklepie internetowym)
  2. Przedstawienia oferty w ramach działalności gospodarczej,
  3. Realizacji zawartych umów,
  4. Obsługi korespondencji,
  5. Przygotowania towaru do wysyłki,
  6. Wystawiania dokumentów księgowych,
  7. Windykacji należności,
  8. Obsługi procedury reklamacyjnej,
  9. Realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze,
  1. Podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy dotyczącej towarów i usług świadczonych przez Administrator. Dane są niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem oraz wykonania umowy przez Administratora, tj. dostarczenia towarów i usług na adres Klienta.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne dla wykonania umowy lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Późniejsze cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed odwołaniem zgody.
 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres fizyczny,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
 7. Podmioty, których dane dotyczą: klienci Administratora i potencjalni klient Administratora
 8. Okres przetwarzania danych:
  1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty przechowywane są przez okres prowadzenia negocjacji oraz okres roku od dnia zakończenia negocjacji, jeśli nie zakończyły się zawarciem umowy.
  2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy są przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń cywilnych wynikających z umowy oraz okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument fiskalny,
  3. Podstawowe dane kontaktowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec takiego celu przetwarzania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą.
 11. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na dane kontaktowe Administratora danych.
 12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organy nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem danych osobowych. W momencie sporządzania niniejszej klauzuli tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (programów komputerowych).
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyczny.
 15. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  1. Biuro Rachunkowe obsługujące Administratora,
  2. Kancelaria prawna obsługująca Administratora,
  3. Firma informatyczna obsługująca Administratora,
  4. Przedsiębiorstwa Kurierskie i Pocztowe współpracujące z Administratorem,
  5. Podmioty świadczące usługi finansowe i pośrednictwa finansowego, które pośredniczą w płatnościach na rzecz Administratora,
  6. Google Ireland Limited – firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone – w zakresie analityki internetowej prowadzonej w oparciu o numery IP użytkowników
 16. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.