rolety w kasecie dzień / noc w kasecie rzymskie naścienne naścienne dzień / noc mini Plisy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOJAR ROLETY (https://sklep.wojar.pl)

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych w sklepie internetowym https://sklep.wojar.pl, zawieranych przez firmę Wojar z Kupującymi.

Regulamin określa także zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.wojar.pl na rzecz użytkowników, do których zalicza się: usługa samodzielnego określania przez Kupującego parametrów produktu i wyceny, konta Klienta oraz formularz zamówienia, a także umożliwienie dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznych serwisów.

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

Kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach możliwy jest:

1.

Produkty WOJAR

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym przez Sprzedawcę są nowe i pełnowartościowe, chyba że w opisie produktu wyraźnie zastrzeżono inaczej. Sprzedawca jest producentem oferowanych towarów w postaci: rolet, markiz, plis, żaluzji, moskitier (urządzenie do zasłaniania okien).
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym tworzone są przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie Kupującego, który na pierwszym etapie składania zamówienia określa istotne parametry produktu, takie jak: rodzaj, szerokość i wysokość rolety, typ kasety, prowadnic lub ramek oraz kolor i typ tkaniny – stanowiące podstawę wyceny produktu.
 3. Towary dostarczane są przez Sprzedawcę Kupującemu w formie komponentów do samodzielnego montażu. Do każdego zakupionego towaru Sprzedawca dołącza instrukcję montażu i obsługi towaru.
 4. Z uwagi na stosowany proces technologicznych wymiar rzeczywisty towaru może nieznaczenie różnić się od parametrów określonych przez Kupującego na etapie składanie zamówienia (możliwa i dopuszczalna różnica pomiędzy wymiarem określonym w parametrach zamówienia a wymiarem rzeczywistym wynosi ______ mm).
 5. Sprzedawca dokłada niezbędnych starań, aby na stronie sklepu internetowego wiernie oddać kolor i fakturę oferowanych towarów. W tym celu przy opisie towarów zamieszcza wzorniki kolorów, a w przypadku wielu towarów także rzeczywiste zdjęcia produktów wykonane z odmiennych ujęć i przy różnym oświetleniu. Niemniej może dochodzić do zniekształceń kolorów wynikających z właściwości poszczególnych urządzeń produkcyjnych, jak i sprzętu użytego do utrwalania koloru lub matryc urządzeń użytkowników.
 6. Z uwagi na uwarunkowania opisane w powyższym punkcie wszystkie materiały graficzne zamieszczone na stronie sklepu internetowego ukazujące oferowane towary lub ich części mają wyłącznie charakter poglądowy, co oznacza, że rzeczywisty kolor i barwa towaru mogą nieznacznie różnić się od materiałów prezentowanych w sklepie internetowym. Zdjęcia i wizualizacje produktów przedstawiają zawsze przedmiot o właściwościach odpowiadających (zbliżonych) sprzedawanej rzeczy, tj. przykładowy egzemplarz.
 7. Poszczególne egzemplarze tego samego produktu mogą również różnić się między sobą rodzajem użytych materiałów oraz techniką wykonania, w tym odcieniem koloru, zwłaszcza jeżeli jeżeli porównywane egzemplarze pochodzą z różnych partii i serii produkcji lub wytworzone zostały w innym czasie.
 8. Aktualne wzory i typy kaset, prowadnic, ramek, tkanin są dostępne na stronie sklepu internetowego.

2.

Składanie zamówienia

 1. Wszystkie informacje o towarach i usługach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. W celu nabycia towarów prezentowanych w sklepie internetowym Kupujący powinien:
  1. dokonać wyboru rodzaju i liczby towarów, które zamierza nabyć – poprzez określenie szczegółowych parametrów poszczególnych towarów oraz dodanie ich do zakładki Koszyk (dostępnej na stronie sklepu internetowego),
  2. dokonać rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym albo wypełnić formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu bez rejestracji,
  3. w zakładce Koszyk – wypełnić formularz zamówienia i potwierdzić zamiar zakupu poprzez zaakceptowania podsumowania zamówienia, klikając w tym celu pole „Złóż zamówienie i zapłać” lub opisane w inny równoznaczny sposób, pociągające za sobą obowiązek dokonania zapłaty (do momentu dokonania akceptacji podsumowania zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz zmiany dokonanego wyboru towarów),
  4. dokonać płatności za zamówione towary.
  5. Szczegółowy opis warunków korzystania przez Kupującego z poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na etapie składania zamówienia zawiera rozdział 8 i 9 niniejszego Regulaminu.

 3. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności: cenę brutto i netto nabywanych towarów i usług, kwotę należnego podatku VAT, koszty transportu oraz ewentualnych innych usług związanych z realizacją Zamówienia, do których zapłaty zobowiązany będzie Kupujący na podstawie zawartej umowy sprzedaży.
 4. Dokonanie przez Kupującego akceptacji podsumowania zamówienia stanowi oświadczenie woli o zamiarze nabycia (zawarcia umowy sprzedaży) towarów i usług szczegółowo określonych w treści tego podsumowania za ustaloną cenę oraz poniesienia pozostałych kosztów w nim wyszczególnionych, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 w dni w tygodniu, przez cały rok.
 6. Składając zamówienie Użytkownik może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia i dostarczenia takiej faktury.

3.

Zawarcie umowy i zapłata ceny

 1. Zawarcie umowy
  1. Po dokonaniu przez Kupującego akceptacji podsumowania zamówienia Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie Kupującemu w formie wiadomości e-mail możliwość realizacji złożonego zamówienia, mając na względzie dostępne zapasy magazynoweoraz aktualne zasoby materiałowe i możliwości produkcyjne.
  2. Umowa sprzedaży towarów zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości realizacji złożonego zamówienia (potwierdzenie zamówienia), pod warunkiem dokonania przez Kupującego płatności za zamówione towary w terminie 7 dni od złożonego zamówienia.
 2. Płatność
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy z góry całości ceny brutto za nabyte towary i usługi oraz poniesienia innych kosztów wyszczególnionych w podsumowaniu zamówienia. Sprzedawca wstrzyma się z rozpoczęciem realizacji zamówienia do momentu otrzymania płatności (Przedpłata).
  2. Do momentu otrzymania przez Sprzedawcę całej płatności za towar zamówione produkty pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
  3. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości wysyłki towarów w opcji „za pobraniem”.
  4. Wszystkie ceny towarów i usług podane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym wyrażone są w walucie: złoty (PLN). Ceny brutto zawierają należny podatek VAT.
  5. Zapłata następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  6. Na otrzymane płatności Sprzedawca wystawi każdorazowo paragon fiskalny, który zostanie dostarczony Kupującemu wraz z towarem, chyba że Kupujący na etapie składania zamówienia zażądał wystawienia faktury VAT.
  7. W przypadku następczego braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niedotyczących Kupującego Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane płatności.
 3. Postanowienia dodatkowe
  1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu skorzystanie z zewnętrznych systemów płatności (m.in. przy wykorzystaniu karty kredytowej lub debetowej oraz szybkich przelewów internetowych), których banery zamieszczone zostały na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia.
  2. Dostawcami usług płatności, o których mowa w ustępie 1. są podmioty niezależne od Sprzedawcy:
   1. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 – operator serwisu płatności Przelewy24,
   2. Stripe Payments Europe, Ltd z siedzibą w C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1 - operatora serwisu płatności STRIPE.
  3. Sprzedawca nie pośredniczy w korzystaniu przez Kupujących z usług wskazanych wyżej operatorów płatności. Po wyborze określonego sposobu płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego podmiotu (dostawcy usługi).
  4. Przed skorzystaniem z powyższych usług płatności Kupujący powinien zapoznać się dokładnie z warunkami świadczenia tych usług określonymi przez dostawców tych usług. Kupujący nie ma obowiązku korzystania ze wskazanego sposobu płatności, w związku z czym decyzję odnośnie zamiaru skorzystania z tych usług oraz wyboru określonego dostawcy usługi, jak i sposobu płatności Kupujący podejmuje samodzielnie.

4.

Realizacja zamówienia i dostawa towarów

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia, co do których skutecznie zawarto umowę sprzedaży, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania płatności.
 2. Sprzedawca dokonuje dostawy za pośrednictwem przedsiębiorcy GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 10, w Głuchowie, 62-052 Komorniki). W przypadku niemożności realizacji dostawy za pośrednictwem ww. przedsiębiorcy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy.
 3. W powyższym terminie Sprzedawca powinien wydać ukończony towar przewoźnikowi celem doręczenia Kupującemu. Przesyłka zostanie nadane najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia. Czasu dostawy towaru do Kupującego przez przewoźnika nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia określonego w punkcie 1.
 4. Wysyłka towaru następuje na koszt Kupującego każdorazowo określony w podsumowaniu zamówienia. Sprzedawca zapewnia Kupującemu transport nabytych towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca dokona w tym celu wyboru przewoźnika spośród profesjonalnych podmiotów świadczących usługi na krajowym rynku przewozów towarów. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Towaru.
 5. Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Kupującego przy rejestracji konta Klienta albo przy składaniu zamówienia. Faktura VAT może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.
 6. Szczegółowe warunki czas realizacji przewozu określają regulaminy świadczenia usług ustalane przez poszczególnych przewoźników. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.
 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności Kupujący obowiązany jest spisać protokół, a następnie niezwłocznie przesłać go na adres e-mail Sprzedawcy. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń będzie skutkowało wygaśnięciem roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia towaru względem przewoźnika, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 8. W przypadku niektórych kategorii lub poszczególnych egzemplarzy towarów Sprzedawca dopuszcza możliwość zaoferowania Kupującym darmowego transportu. Usługa darmowego transportu ma charakter promocyjny, może być ograniczona czasowo lub terytorialnie, a jej dostępność w danej chwili zależna jest od uznania Sprzedawcy. W przypadku usługi darmowego transportu koszt dostawy w podsumowaniu zamówienia określony jest jako 0,00 zł. Rezygnacja przez Sprzedawcę z usługi darmowego transportu nie wpływa na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży, które obejmują tę usługę, co oznacza że Kupujący będący stroną takiej umowy nadal będzie miał zapewnioną możliwość skorzystania z usługi darmowego transportu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ubytki lub uszkodzenia produktów, do których doszło po wydaniu rzeczy przewoźnikowi celem ich dostarczenia Kupującemu.
 10. Sprzedawca nie wysyła towarów za granicę. W drodze wyjątku wysyłka towarów za granicę przez Sprzedawcę może nastąpić tylko na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym, po uprzednim zapewnieniu przez Kupującego przewoźnika oraz pokrycia z góry wszystkich kosztów przewozu i ew. innych opłat z tym związanych, w tym należności celno-skarbowych.
 11. Jeżeli Kupujący bezpodstawnie odmówi odbioru rzeczy przesłanej przez Sprzedawcę w ramach transportu zapewnionego przez Sprzedawcę, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy w kwocie równej ustalonym przez Strony kosztom transportu. Jeżeli przesyłka objęta była oferowaną przez Sprzedawcę usługą darmowego transportu towarów – bezpodstawna odmowa odbioru rzeczy przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 50 złotych za każdą dostarczoną rzecz. W przypadku, gdyby wysokość szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tytułu bezskutecznego wydania rzeczy okazała się wyższa, niż kara umowna zastrzeżona w niniejszym punkcie, Sprzedawca uprawniony będzie do dochodzenia od Kupującego naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

5.

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane rzeczy.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego produkt ma wady fizyczne lub prawne. W taki wypadku zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Kupującym będących przedsiębiorcami.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Kupujący nie będący konsumentem.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej poprzez niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie towaru. Wykorzystanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem polega w szczególności na montażu lub korzystaniu sprzecznym z instrukcją montażową i użytkowania.
 6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to towarów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.
 7. Zgłoszenie wady przez Kupującego wady powinno nastąpić w formie reklamacji. Zasady przyjmowania o rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę określa rozdział 7. niniejszego Regulaminu.

6.

Prawa i informacje dla konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą transakcji sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami.
 2. Z uwagi na nieprefabrykowany charakter towarów oferowany przez Sprzedawcę, które stanowią rzeczy stworzone według indywidualnej specyfikacji Kupującego, względem towarów nabytych w sklepie internetowym konsumentowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni. Podstawę prawną wyłączenia konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupujących dodatkowych usług posprzedażnych.
 4. Jeżeli jakość rzeczy oferowanej do sprzedaży nie została szczegółowo dookreślona w opisie transakcji, zgodnie z obowiązującym prawem – w przypadku rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku – Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia rzeczy o średniej jakości. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu świadczenia rzeczy o odpowiedniej jakości.
 5. W przypadku sporów ze Sprzedawcą konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (szczegółowa informacja o zasadach dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich). Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udział Sprzedawcy w procedurze polubownego rozwiązywania sporów jest dobrowolny, sprzedawca zastrzega prawo odmowy poddania się ww. procedurze.
 6. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkowników sklepu internetowego zawarte zostały w Polityce prywatności.
 7. Do umów zawieranych z konsumentami nie stosuje się następujących postanowień niniejszego Regulaminu: punktu 8. rozdziału 4. oraz punktu 1. rozdziału 11.

7.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności Sprzedawcy mogą być zgłaszane przez Kupujących oraz użytkowników sklepu internetowego za pośrednictwem udostępnionych sposobów kontaktu, tj. drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jak i obejmujące inne zastrzeżenia związane z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy lub świadczeniem przez Sprzedawcę usług, w tym drogą drogą elektroniczną, powinny zostać sformułowane przez zgłaszającego na piśmie lub innym trwałym nośniku.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało zbadania przez Sprzedawcę rzeczy sprzedanej, a Kupujący nie umożliwi Sprzedawcy w powyższym terminie zbadania tej rzeczy, Sprzedawca zastrzega możliwość ponownego rozpatrzenia reklamacji po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący lub użytkownik zostanie poinformowany na piśmie lub innym trwałym nośniku, w miarę możliwości w ten sam sposób jak nastąpiło zgłoszenie.

8.

Konto Klienta

 1. Sprzedawca umożliwia użytkownikom utworzenie i korzystanie z spersonalizowanego konta Klienta dostępnego za pośrednictwem sklepu internetowego. Utworzenie konta Klienta wymaga podania przez użytkownika adresu e-mail, który posłuży do weryfikacji konta oraz wykorzystywany będzie następnie jako login do konta Klienta.
 2. Konto Klienta stanowi zbiór danych obejmujący historię zamówień składanych przez użytkownika w sklepie internetowym oraz dane Kupującego udostępnione przez użytkownika przy zawieraniu umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Korzystając z konta Klienta użytkownik ma możliwość posłużenia się wprowadzonymi wcześniej danymi Kupującego, które automatycznie pojawią się w polu formularza nowego zamówienia.
 3. Dostęp do konta Klienta możliwy jest po zalogowaniu się na stronie sklepu internetowego i wymaga podania loginu (adresu e-mail) oraz hasła określonego przez użytkownika przy weryfikacji konta Klienta.
 4. Użytkownik ma możliwość zmiany określonego przez siebie hasła po zalogowaniu się do konta Klienta. W przypadku, gdy użytkownik zapomni lub utraci określone przez siebie hasło Sprzedawca umożliwia użytkownikowi ustanowienie nowego hasła. Zmiana oraz ustanowienie nowego hasła wymagają akceptacji użytkownika dokonywanej za pośrednictwem podanego przy weryfikacji adresu e-mail użytkownika.
 5. Określone przez użytkownika hasło powinno mieć unikalny charakter. Ze względów bezpieczeństwa użytkownik nie powinien wykorzystywać takiego samego hasła do logowania w różnych serwisach internetowych, ani udostępniać go innym osobom.
 6. Hasło określone przez użytkownika będzie przechowywane w systemie informatycznym Sprzedawcy w celu umożliwienia potwierdzenia zgodności hasła w procesie logowania do konta Klienta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Klienta przy wykorzystaniu danych do logowania użytkownika (adresu e-mail oraz hasła), jak i za zmianę, bądź ustanowienie nowego hasła do konta Klienta oraz za usunięcie konta Klienta przez nieuprawnione osoby, jeżeli do ujawnienia lub zmiany tych danych, bądź usunięcia konta Klienta doszło bez winy Sprzedawcy.
 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć zarejestrowane przez siebie konto Klienta, co będzie skutkowało utratą wszystkich danych tego konta. Usunięcie konta Klienta przez użytkownika wymaga akceptacji użytkownika dokonywanej za pośrednictwem podanego przy weryfikacji adresu e-mail użytkownika. Użytkownik, który utraci dostęp do konta Klienta lub adresu e-mail podanego przy weryfikacji może żądać od Sprzedawcy usunięcia konta Klienta, kontaktując się w tym celu indywidualnie ze Sprzedawcą, przy czym Sprzedawca zastrzega, że decyzję o usunięciu konta Klienta podejmie wówczas po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie usunięcia konta Klienta.

9.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej – za pośrednictwem sklepu internetowego oraz wykorzystywanego systemu teleinformatycznego – Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz użytkowników następujące usługi:
  1. samodzielnego określania przez Kupującego parametrów produktu i wyceny – polegającą na umożliwieniu Kupującemu określenia szczegółowych i indywidualnych parametrów towaru oraz uzyskania wyceny,
  2. konta Klienta – polegającą na gromadzeniu i udostępnianiu danych, o których mowa w punkcie 2. rozdziału 8. Regulaminu,
  3. formularza zamówienia – polegającą na umożliwieniu Kupującym składania zamówień i nabywania towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Usługi wymienione w punkcie 1. świadczone są nieodpłatnie. W odniesieniu do usługi „formularza zamówienia” oznacza to, że Sprzedawca nieodpłatnie umożliwia Kupującym zawarcie umowy (dokonanie zakupu) drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, przy czym nie zwalnia to Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę, jak i pokrycia innych kosztów szczegółowo określonych w podsumowaniu zamówienia lub indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą.
 3. Skorzystanie przez użytkowników z usług wymienionych w punkcie 1. możliwe jest:
  1. dla usługi samodzielnego określania przez Kupującego parametrów produktu i wyceny – poprzez dokonanie wyboru wszystkich pożądanych cech towaru,
  2. dla usługi konta Klienta – poprzez dokonanie rejestracji w sposób omówiony w rozdziale 8. Regulaminu,
  3. dla usługi formularza zamówienia – poprzez dokonanie w zakładce Koszyk wyboru określonych przez siebie towarów oraz w celu zakupu wypełnienie wszystkich pól tego formularza, w tym – przed potwierdzeniem zakupu – podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz oraz dane identyfikujące przedsiębiorcę (firma, nr NIP, adres siedziby), jeżeli zamówienie składane jest przez Klienta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie przez użytkownika wszystkich danych, o których mowa wyżej w treści niniejszego punktu jest niezbędne z uwagi na właściwość poszczególnych usług. W przypadku nieudostępnienia wskazanych danych Sprzedawca zastrzega, że wymienione usługi mogą nie zostać zrealizowane na rzecz użytkownika. Kupujący ma także możliwość podania numeru telefonu oraz innych informacji, które mogą usprawnić przebieg realizacji zamówienia.
 4. Użytkownik może zrezygnować ze świadczenia przez Sprzedawcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. samodzielnego określania przez Kupującego parametrów produktu i wyceny – w każdym czasie poprzez rezygnację z określenia parametrów towaru,
  2. konta Klienta – w każdym czasie poprzez usunięcie konta Klienta w sposób opisany w rozdziale 8. Regulaminu,
  3. formularza zamówienia – do momentu potwierdzenia zakupu – poprzez rezygnację z wypełnienia tego formularza.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zaprzestania świadczenia wymienionych wyżej usług świadczonych drogą elektroniczną w dowolnym momencie i trwałego usunięcia danych zgromadzonych w ramach tych usług, przy czym ewentualna decyzja Sprzedawcy o zaprzestaniu udostępniania użytkownikom „formularza zamówienia” nie wpłynie w żaden sposób na ważność i realizację wcześniej zawartych umów przy wykorzystaniu tego formularza.
 6. Sprzedawca jest również uprawniony do pozbawienia lub ograniczenia możliwości korzystania przez danego użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, wykorzystywania świadczonych usług w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem lub innego działania godzącego w dobra Sprzedawcy, w szczególności w przypadku podania przez użytkownika danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
 7. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną użytkownik powinien posiadać dostęp do sieci internet oraz urządzenia połączonego z tą siecią, o minimalnej rozdzielczości ekranu 800x600 (4:3) pikseli, wyposażonego w oprogramowanie umożliwiającej przeglądanie stron internetowych (np. program Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, program Mozilla w wersji 2.0 lub nowszej) z włączoną obsługą Java, a także przypisany użytkownikowi adres poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedawcę kanałów komunikacji elektronicznej treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. treści o charakterze seksualnym, propagujących przemoc, użycie nielegalnych substancji, nieobyczajnych, o charakterze rasistowskim, dyskryminujących określone grupy etniczne, narodowe lub mniejszości społeczne i seksualne, zawierające wulgarny język lub godzące w dobre imię i cześć innych podmiotów, itp.
 9. Użytkownicy sklepu internetowego zobowiązani są do:
  1. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności do nieużywania oprogramowania lub urządzeń mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie sklepu internetowego,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na stronie sklepu internetowego lub w jego zasobach niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami korzystania z internetu, w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Sprzedawcy.
 10. Informacje na temat szczególnych zagrożeń dla użytkowników związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną oraz funkcji i celu danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, w tym informację o plikach cookies zawarte zostały w Polityce prywatności.
 11. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane i będą rozpatrywane w trybie opisanym w rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

10.

Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie materiały graficzne prezentowane w sklepie internetowym, w tym zdjęcia i wizualizacje produktów, znaki towarowe oraz pozostałe elementy identyfikacji wizualnej stanowią prawnie chronione utwory, objęte autorskimi prawami majątkowymi przysługującymi Sprzedawcy.
 2. Zabronione jest w szczególności nieuprawnione kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie materiałów, o których mowa w punkcie 1, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku utworów określonych w ustawie zdn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
  1. wycofania określonych towarów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
  2. dokonywania zmian niniejszego Regulaminy – z tym zastrzeżeniem, że modyfikacje w zakresie oferty, akcji promocyjnych oraz zmiany niniejszego Regulaminu pozostaną bez wpływu na sytuację Kupujących, którzy zawarli ze sprzedawcą umowę przed dokonaniem zmiany lub modyfikacji.
 2. Wszystkie spory mogące powstać na tle lub w związku z wykonaniem zawartej umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub okazałoby się prawnie bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsze brzmienie Regulaminu obowiązuje od 1 listopada 2019 r.


[Pobierz Regulamin w formacie PDF]